PDA

View Full Version : Đại Số/Algebra


Pages : [1] 2 3 4 5

 1. Bài tập về lý thuyết trường và lý thuyết Galois
 2. Ma trận vuông 1
 3. Một bài không dễ xơi
 4. Định thức và số lớp của các trường bậc hai
 5. Ma trận
 6. Chứng minh định lý cơ bản của đại số bằng pp đại số
 7. Sign
 8. bđt vết
 9. Bđt hạng
 10. Một số bdt ma trận
 11. Mở rộng bậc 2 của Q_p
 12. Multiplier algebras
 13. Series bài tập nhóm Lie và đại số Lie
 14. Ma trận đối xứng
 15. số thuần phức
 16. exp của nhóm
 17. Các bài toán về trường hữu hạn
 18. Bài vừa thi
 19. Chiều của một không gian con
 20. Tìm một cơ sở của V={(x,y)|y>0}
 21. Các bài toán về mở rộng Galois vô hạn
 22. Bài ĐSTT 001!
 23. RMO District Round, Bucharest 2008, 11th Grade
 24. Problems on Cyclotomic Extensions
 25. Problems on Separable and Inseparable Extensions
 26. Problems on the Fundamental Theorem of Galois Theory
 27. de Rham cohomology
 28. Biến đổi tt
 29. Bài tập về nhóm ma trận
 30. Class field theory
 31. Số lớp của Q(\zeta_{23})
 32. Số lớp và phương trình Diophantine
 33. Exercises : Compute de Rham cohomology
 34. Giá trị tuyệt đối của định thức của trường số
 35. Nhận dạng mặt bậc hai
 36. Vài bài về ma trận
 37. is Q free Z-module?
 38. Dãy khớp và các module xạ ảnh
 39. The Herbrand Quotient
 40. Nhóm Galois của x^5-4x-2=0
 41. Chứng minh nhóm An là nhóm đơn
 42. Center of groups and representation ...
 43. Có bài cần hỏi - Cao học viện Toán 1999
 44. Không gian véc tơ con
 45. Một bài biểu diễn nhóm
 46. Tập các nguyên đại số là vành con của C
 47. Nhóm cấp P^(a)*q^(b)
 48. Tập bất khả quy
 49. Ma trận có đường chéo chính bằng không
 50. Đa thức nhân tử hóa, Nhóm và vành.
 51. Biểu diễn nhóm hữu hạn
 52. Đại số Lie và Lý thuyết nhóm Lie
 53. ma trận lũy đẳng
 54. Ma trận
 55. phép biến đổi sơ cấp trên ma trận
 56. ít nhất 1 trong AA' và A'A không có ma trận nghịch đảo
 57. định thức không âm
 58. ma trận không âm
 59. Một bài về nhóm cyclic
 60. đại số tuyến tính
 61. Tìm hạng của ma trận
 62. Một bài về ma trận
 63. Một bài về phương trình ma trận
 64. 1 bài về định thức
 65. Không gian vector Q trên trường R
 66. Ma trận nguyên
 67. Vài bài về nhóm đơn
 68. Số đồng cấu của nhóm hữu hạn
 69. định thức khác 0
 70. Lưu trữ(File sách và các file lời giải các bài tập,...)
 71. Hợp các kg con của 1 kgvt
 72. 1. Field Extensions
 73. Mở đầu [Chứa cả các file lời giải và file sách,...]
 74. Một bài về trường định chuẩn P-adic
 75. Ma trận phản đối xứng
 76. Lân cận của nhóm compact địa phương
 77. Định lý cơ bản của đại số : các cách chứng minh
 78. Weekly Modern Algebra problem
 79. đa thức ma trận
 80. Bài Toán nhóm cấp 6
 81. Tìm các đồng cấu
 82. Một bài về tổng trực tiếp !
 83. Một bài về Vành đa thức - cần giúp
 84. Chứng minh A=0
 85. Chứng minh bất đẳng thức về định thức
 86. Giải phương trình
 87. Chứng minh f chéo hóa được
 88. Tìm \det(f)(Hay)
 89. Tính Tr(AB-BA)^{3}
 90. Chứng minh A-B,A+B khả đảo
 91. Tìm giá trị lớn nhất của Tr(C)Tr(C^{-1})
 92. Chứng minh Rank(A)+...
 93. Tính giới hạn Lim....
 94. Các hàm {x_i} có độc lập tuyến tính không ?
 95. Chứng minh sự không tồn tại
 96. Việt Nam 2006
 97. một bài khá hay
 98. Ba vector độc lập tuyến tính - cần giúp
 99. integeral matrices(IMC)
 100. Vấn đề nhỏ về hạng của ma trận
 101. Vấn đề nhỏ của một kì thi
 102. Một vài lý luận nhỏ về ma trận khả nghich và trị riêng của ma trận
 103. noncommute matrices
 104. Tính T^m(x,y)
 105. lũy linh(from mathlinks)
 106. Tính Noether, Artin, nội xạ, tự do của ZxZ?
 107. các phần tử có bậc hữu hạn của một nhóm Abel
 108. Chứng minh ma trận không khả đảo
 109. Ma trận
 110. Tích trực tiếp
 111. hàm tử hom,tensor
 112. Bài tập về định thức!!!
 113. bài Lý thuyết nhóm này khó - cần giúp
 114. Câu hỏi về phần bù trực giao
 115. Z_n/kZ-n=?
 116. Nhóm modular
 117. Quan hệ tương đương
 118. Một bài về trường - cần giúp
 119. Một bài tập đại số tuyến tính - cần hỏi
 120. Vành hữu hạn
 121. Dạng tuyến tính
 122. Module nội xạ
 123. Chứng minh nhóm Abel (cơ bản)
 124. Một Bài Tập Phạm Trù Cần Giúp Đỡ
 125. Hai bài tập - cần giải gấp
 126. mình có một đề ĐSTT nhờ mọi người giải giúp nhé
 127. G/C(G).nhóm
 128. Bài toán về Môđun xạ ảnh
 129. Mở rộng đơn Galois
 130. Số không gian con của không gian hữu hạn chiều trên trường hữu hạn
 131. Tìm nhóm Galois của một vài đa thức
 132. Vành các số nguyên của trường bậc hai thực
 133. Nhóm có 8 phần tử
 134. Nhóm cyclic 15 phần tử
 135. Mở rộng Galois
 136. Tập nào không gian vectơ?
 137. Không gian véctơ
 138. Bài tập không gian vectơ Euclid
 139. Nhóm xyclic cấp 12
 140. Aut(G)
 141. Tích của hai tập hợp
 142. local fields
 143. Đồng cấu nhóm
 144. Nhóm cấp 12
 145. Nhóm cấp 60
 146. Tìm một phản ví dụ về nhóm Abel vô hạn
 147. Một bài tính định thức
 148. Không gian véc-tơ
 149. Một số bài tập đại số đại cương
 150. Đại số tuyến tính
 151. Một số bài toán về ma trận
 152. Nhóm đơn cấp 168
 153. Ma trận chéo hóa được ?
 154. Bài Tập Nhóm Xyclic
 155. Ánh xạ tuyến tính
 156. Về EGA
 157. Mô hình hóa bằng hệ thức truy hồi
 158. Ma trận lũy thừa 2010
 159. Hệ thức đệ qui
 160. Chứng minh A là ma trận đối xứng
 161. Ma trận khả nghịch
 162. CM kerf=imf
 163. Vài bài tập hay
 164. Trường nguyên tố.
 165. Bài toán về nhóm Cyclic
 166. Hỏi về ma trận chéo hóa
 167. Tìm ma trận t/m det(A+B)=det(A)+det(B)
 168. Nhóm con subnormal (á chuẩn tắc)
 169. Vấn đề về lý thuyết nhóm!
 170. Vành số nguyên của trường Q(2^{1/3})
 171. Bài tập về ma trận
 172. Đa thức
 173. Nhóm thực sự
 174. Đại số tuyến tính
 175. Chứng minh detA khác 0
 176. Tính định thức cấp 4 đối xứng
 177. Ma trận khả nghịch
 178. Đa thức đặc trưng
 179. Tam giác hóa ma trận
 180. Lý thuyết mô-đun!
 181. Tính định thức
 182. Ma trận
 183. Nhóm cấp lũy thừa nguyên tố
 184. Phân tích đa thức
 185. Một bài kiểm tra vành
 186. Hỏi về bài tập "Đa thức nhân tử hóa"
 187. Z(G)-tâm của nhóm
 188. Tìm số các đồng cấu và số phần tử
 189. Phép chiếu vuông góc
 190. Semigroups in fuzzy algebraic structure
 191. Một bài đẳng cấu (Cao Học 2007 KHTN TPHCM)
 192. Nhóm cyclic hay và hay gặp
 193. Trường hữu tỷ
 194. Phát biểu khác của định lý cơ bản
 195. Tìm ma trận có các phần tử không âm và nghịch đảo của nó cũng vậy
 196. Ma trận lũy linh
 197. Bài tập lý thuyết nhóm!!!
 198. Bài tập Lý Thuyết nhóm
 199. Lớp liên hợp trong lý thuyết nhóm
 200. Cần chứng minh của định lý
 201. Tóm tắt một số tính chất đại cương của nhóm trực giao O(n)
 202. Phần tử đại số trên một trường
 203. Bất đẳng thức Héc-mít
 204. Bất đẳng thức Héc-mít 2
 205. Bất đẳng thức Héc-mít 3
 206. Bất đẳng thức Héc-mít 4
 207. Bất đẳng thức Héc-mít 5
 208. Bài tập kiểm tra nhóm(ôn thi cao học)
 209. I nào thì vành là ơclit?
 210. Hướng đến kỳ thi cao học (Đại số)
 211. Bài tập lý thuyết modun
 212. Nhóm Klein
 213. Chứng minh hộ định lý này
 214. Chứng minh Z(G) là nhóm con
 215. Chứng minh X là nhóm cyclic hữu hạn!
 216. Chia hết đa thức
 217. Hai bài toán trường hữu hạn
 218. Tìm ma trận vuông cấp 2 thỏa: A^2=A
 219. Tìm ma trận C không suy biến: C^tAC là ma trận chéo
 220. (Gollman) trong trường hửu hạn
 221. Đại số giao hoan
 222. Bài toán về ánh xạ tuyến tính
 223. Ánh xạ tuyến tính
 224. Cho cơ sở \alpha; Ma trận [TEX]A_q/\alpha[/TEX]. Tìm dạng chính tắc của q
 225. Trường hữu hạn
 226. Bài tập về nhóm
 227. Tìm cực trị địa phương
 228. Nhóm tự do - abel
 229. Một bài toán về idean
 230. Một bài định thức đơn giản
 231. BT lý thuyết Modun
 232. Topic môn học Đại Số Máy Tính
 233. Ma trận
 234. Chứng minh ma trận khả nghịch
 235. Giá trị riêng của ma trận đối xứng
 236. Bài toán về nhóm hữu hạn
 237. Ma trận chuẩn tắc
 238. Ma trận : trị riêng, vector riêng ,ứng dụng
 239. Bài tập nhóm vành trường
 240. Ma trận Hessenberg
 241. Bài tập về tâm của nhóm
 242. Một số bài tập về nhóm
 243. Lý thuyết trường
 244. Cấu trúc đại số
 245. Một số bài toán về định thức của ma trận
 246. Tìm ma trận
 247. Mở rộng nguyên
 248. Ma trận
 249. Về Câu 2 OLP Đại số 2010
 250. Nhóm hữu hạn