PDA

View Full Version : Lý Thuyết Số/Number Theory


 1. Bài tập ANT
 2. Chính phương modulo nguyên tố bất kỳ có là chính phương?
 3. Trường hợp đầu của Định lý cuối cùng của Fermat dạng đồng dư
 4. Bell numbers
 5. Bài nhỏ về Lý Thuyết Số Đại Số
 6. Một bài tập lý thuyết số
 7. Phương trình x^4+y^4=z^2
 8. Vô hạn ước nguyên tố
 9. cos A : số đại số hay siêu việt?
 10. Bài toán tìm phần tử sinh.
 11. GIMPS: Tìm kiếm số nguyên tố Mersenne khổng lồ trên Internet
 12. Số vô tỉ!
 13. Biến đổi Fourier nhanh (FFT) và ứng dụng trong lý thuyết số?
 14. Projected Gauss-Seidel iteration
 15. Về phương trình nghiệm nguyên
 16. Một số vấn đề xung quanh định lí Lagrange
 17. Help me!
 18. Trường số bậc 3
 19. Vành các số nguyên
 20. Vấn đề số nguyên tố có dạng ax+b
 21. Câu hỏi số học
 22. Chứng minh $\sum_{n \leq N} \frac{1}{n} = logN + O(1)+s$
 23. Một số thắc mắc trong sách lý thuyết số đại số của Jurgen Neukirch.
 24. Bài toán bạn yêu gửi
 25. $xy-z^2$
 26. Bài tập lý thuyết galois mở rộng đơn
 27. Bài toán số học
 28. Cách tính phi hàm Euler
 29. Một giả thuyết mạnh hơn định lý Fermat
 30. Số thập phân