PDA

View Full Version : Chứng minh khoảng cách 2 điểm trong tam giác đều


kinisorao
05-10-2011, 09:10 AM
Chứng minh rằng trong số 10 điểm khác nhau trong 1 tam giác đều có cạnh bằng 1 ,có ít nhất 2 điểm mà khoảng cách bé hơn 1/3

thanks pro nào đã xem :-*

soros_fighter
05-10-2011, 11:35 AM
Chứng minh rằng trong số 10 điểm khác nhau trong 1 tam giác đều có cạnh bằng 1 ,có ít nhất 2 điểm mà khoảng cách bé hơn 1/3

thanks pro nào đã xem :-*

Chia tam giác thành 9 tam giác đều nhỏ có cạnh \frac{1}{3}
Theo nguyên lí Đi-rích-lê tồn tại 1 tam giác có ít nhất 2 điểm
Do đó 2 điểm này có khoảng cách không lớn hơn \frac{1}{3}