PDA

View Full Version : Đếm số quan hệ.


simplekolor
21-12-2011, 10:16 AM
Một tập hợp A có n phần tử. Đếm số quan hệ phản xạ, số quan hệ đối xứng, số quan hệ phản xứng, số quan hệ bắc cầu, số quan hệ tương đương và số quan hệ thứ tự trong A.