Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Tài Liệu/Documents (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=66)
-   -   Đề thi chọn đội tuyển Olympic Toán ĐH Ngoại thương năm 2015 (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=49372)

NTH 52 07-02-2015 11:36 PM

Đề thi chọn đội tuyển Olympic Toán ĐH Ngoại thương năm 2015
 
Bài 1: Tính định thức: $$F_n=\begin{vmatrix} 1 & -1 &0 &... &0&0 \\ 1 &1 &-1 &... &0 &0\\ 0 &1 &1&... &0 &0\\ ... &... &... &... &... \\ 0 &0 &0 &... &1&-1\\0 &0 &0 &... &1&1 \end{vmatrix}$$ trong đó $n \in N^*$
Chứng minh rằng $(F_n)$ là dãy số Fibonaxi.
Bài 2: Cho $m,n \in N$, $0 \leq n \leq m+1$. Tìm một hệ con độc lập tuyến tính tối đại của hệ vec-tơ sau: $S={x_i=(1,C_{m+i}^1,C_{m+i}^2,…,C_{m+i}^{n-1})}_{i=1}^n$.
Bài 3: Tính định thức:$$D_n=\begin{vmatrix}a+b & ab &0 &... &0 \\ 1 &a+b &ab &... &0 \\ 0 &1 &a+b &... &0 \\ ... &... &... &... &... \\ 0 &0 &0 &... &a+b \end{vmatrix}$$
Bài 4: Cho $A \in Mat(2015, R)$, $A^{2015}=2015A$.
Hãy giải hệ phương trình?
$$\left\{\begin{matrix} a_{11}x_1&+\; a_{12}x_2 &... & +\; a_{1,2015}x_{2015}x_n & =x_1\\ a_{21}x_1&+a_{22}x_2 & ... & +\;a_{2,2015}x_{2015} &=x_2 \\ ...& & ... & & ... & \\ a_{2015,1}x_1&+\;a_{2015,2}x_2 &... & +\;a_{2015,2015}x_{2015} &=x_{2015}\\\end{matrix}\right. $$
Bài 5: Giả sử $A \in Mat(n,R), det A \neq 0$ và mỗi dòng của A có đúng một số khác không bằng $\pm 1$. Chứng minh rằng:
a) $A^t=A^{-1}$
b) Có số tự nhiên $m$ để $A^m=A^{-1}$
Bài 6: Cho ma trận $A \in Mat(n, R)$, với $A=[a_{ij}]$ mà $a_{ii}=0$ với mọi $i=1,2…, n$. Chứng minh rằng tồn tại các ma trận B và C $\in Mat(n, R)$để $A=BC-CB$.
Bài 7: Cho đa thức $P(x)$ có hệ số thực thỏa mãn $P(2015)=2015!$ và $xP(x-1)=(x-2014)P(x)$. Đa thức $P^2(x)+1$ có thể phân tích thành tích của hai đa thức có bậc lớn hơn hoặc bằng 1 với hệ số nguyên được không?

maianh23 27-04-2018 08:04 PM

Ko co file pdf a
:-h

Yaya 12-02-2020 10:36 AM

File:///C:/Users/Administrator/Documents/latex/%C4%90%E1%BB%81%20ch%E1%BB%8Dn%20%C4%91%E1%BB%99i% 20tuy%E1%BB%83n%20Olympic%20to%C3%A1n%20%C4%91%E1% BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20Ngo%E1%BA%A1i%20Th%C6%B0%C6 %A1ng%202015.pdf
Mình bạn nào cần ( mình code lại từ bạn chủ post)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:19 PM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2022, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 5.48 k/5.75 k (4.82%)]