Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Đại Số/Algebra (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Chứng minh rằng $sinA+sinB+sinC\leq sinA_0+sinB_0+sinC_0$ (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=53026)

pega94 01-02-2021 06:23 PM

Chứng minh rằng $sinA+sinB+sinC\leq sinA_0+sinB_0+sinC_0$
 
Cho tam giác $ABC$ và cho ba bộ số $\alpha, \beta,\gamma$ sao cho $\alpha+\beta+\gamma=1$. Đặt
$$A_0=\alpha A+\beta B+\gamma C (1)$$
$$B_0=\alpha B+\beta C+\gamma A (2)$$
$$C_0=\alpha C+\beta A+\gamma B (3)$$
Chứng minh rằng $sinA+sinB+sinC\leq sinA_0+sinB_0+sinC_0$
=p~


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:07 PM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2022, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 3.27 k/3.45 k (5.32%)]