Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Lý Thuyết Số (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Trò chơi đổi dấu các số hạng sao cho tổng bằng 0. (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=53027)

king of math 12-02-2021 05:28 PM

Trò chơi đổi dấu các số hạng sao cho tổng bằng 0.
 
Chứng minh rằng với tổng các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 ( có n số hạng) và tổng đó chia hết cho 4 thì luôn luôn có thể đặt dấu trừ trước $\frac{n}{2}+1$ hoặc $(\frac{n+1}{2}+1)$ số để biến tổng mới bằng 0.
Lưu ý: khi đã đặt dấu trừ trước số nào rồi thì sẽ không thể đổi dấu số đó lại nữa.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:37 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2022, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.90 k/3.08 k (5.83%)]