Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Giải Tích/Analysis (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Bài tập tìm hàm khả vi thoả mãn điều kiện cho trước (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=53716)

boyabi 26-10-2021 09:00 PM

Bài tập tìm hàm khả vi thoả mãn điều kiện cho trước
 
Tìm tất cả hàm số khả vi trên R thoả mãn: |f(b)-f(a)|=<|a-b|*|sin(a-b)|


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:34 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2022, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.60 k/2.78 k (6.43%)]